Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Pabianicach

ul.Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice

tel. 42 22 54 200
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Pabianice
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Osoby uprawnione:

Dofinansowanie może otrzymać osoba bezrobotna, dla której został ustanowiony II profil pomocy oraz która:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w Ustawie,
 • z własnej winy nie przerwała szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w Ustawie,
 • po skierowaniu przez Urząd podjęła szkolenie, staż, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w Ustawie,
 • nie korzystała z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997r. – Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28.10.2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • złożyła oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zwieszania,
 • do wniosku o dofinansowanie złożyła zaświadczenia lub oświadczenia i informacje związane z pomocą de minimis,
 • złożyła kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie i wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany,
 • spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić bezrobotny, nie zalega z opłacaniem składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań,
 • nie jest prowadzone przeciwko niej  postępowanie egzekucyjne  (np. alimenty).

 

Dofinansowanie może również otrzymać osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku jeżeli:

 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku pozostawała w stosunku pracy lub w stosunku służbowym i osiągała wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za prace przez okres 365 dni, i stosunek ten został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja uwzględnia następujące kryteria:

a.)    spójność wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego wnioskodawcy z planowanym przedsięwzięciem,

b.)    miejsce prowadzenia planowanej działalności gospodarczej – preferowane będą wnioski gdzie działalność będzie prowadzona na terenie powiatu pabianickiego,

c.)    stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia, w tym jakość merytoryczną wniosku, podjęte działania na rzecz uruchomienia działalności,

d.)    stopień znajomości rynku i konkurencji,

e.)    przewidywane efekty ekonomiczne – metodologia wyliczenia przychodów i kosztów,

f.)      adekwatność zakupów do rodzaju planowanej działalności gospodarczej i uzasadnienie konieczności ich dokonania.

 

Starosta powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 600% przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku przystąpienia bezrobotnego do spółdzielni socjalnej 400% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni, przy czym wysokość środków na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej jest ustalana z uwzględnieniem posiadanego przez Urząd limitu środków na ten cel.

W 2017 r. maksymalna kwota dofinansowania w PUP w Pabianicach wynosi 22.000 zł.

Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS otrzymanego dofinansowania może być:

 • weksel z poręczeniem wekslowym (aval), - kwota określona na deklaracji wekslowej będzie przewyższać o 50 % kwotę otrzymanych środków,
 • zastaw na prawach lub rzeczach - wartość praw lub rzeczy będących przedmiotem zastawu będzie przekraczać o 50 % kwotę otrzymanych środków,
 • gwarancja bankowa – kwota gwarantowanych przez bank środków będzie przewyższać o 50 % kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowione niniejsze zabezpieczenie wynosić będzie co najmniej 2 lata,
 • blokada rachunków bankowych – kwota zablokowanych przez bank środków będzie przewyższać o 50 % kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowione niniejsze zabezpieczenie wynosić będzie co najmniej 2 lata,
 • poręczenie osób fizycznych lub prawnych kwota określona w umowie będzie przewyższać o 50 % kwotę otrzymanych środków,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika – wartość sporządzonego aktu będzie przewyższać o 50 % kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowione niniejsze zabezpieczenie wynosić będzie co najmniej 2 lata.

Umowa o dofinansowanie:

Podstawą przyznania dofinansowania jest umowa zawarta na piśmie pomiędzy starostą i bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS.

Na podstawie umowy o dofinansowanie bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zobowiązani są w szczególności do:

 • prowadzenia nieprzerwanie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 • wydatkowania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, otrzymanego dofinansowania;
 • złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy do 2 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania dofinansowania, w przypadku:

a.  wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,
b.  prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
c.  podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
d.  złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji dołączonych do wniosku o dofinansowanie,
e.  naruszenia innych warunków umowy.


 • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminie:

a.   nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS pierwszej deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy;
b.   30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zawrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

 

Przyznane bezrobotnemu środki stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia (UE) nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.352 z 2013r., s1) i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

 

KONTAKT - PUP PABIANICE:

  Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie wniosków oraz zawieranie umów / rozliczanie z dofinansowania i realizacja umowy o dofinansowanie  pok. 112 - I piętro, bud. A

42 22 54 278

42 22 54 208

 
 
 

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

  Miejsce w urzędzie Telefon
     
Wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz zawieranie umów - wyłącznie w PUP w Pabianicach

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 poz. 1065 z późń. zm.)

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Magdalena Skibińska

.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 10:15 | Redagował: Admin PUP 2017-07-17 09:00
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7737
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RABC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Dn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csajn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Afn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3n7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl