Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Pabianicach

ul.Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice

tel. 42 22 54 200
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Pabianice
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Agencje zatrudnienia

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmut-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJ-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pt-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZ-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYd-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694t-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJ-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOt-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJ-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

Agencje zatrudnienia

Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia i prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług:

 1. pośrednictwa pracy (zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich)
 2. doradztwa personalnego,
 3. poradnictwa zawodowego,
 4. pracy tymczasowej.

Agencja zatrudnienia może prowadzić działalność polegającą na świadczeniu jednej, kilku lub wszystkich ww. usług.

Aby agencja zatrudnienia działała legalnie, musi uzyskać certyfikat  o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia

Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. Rejestr jest jawny i może być prowadzony w formie dokumentu elektronicznego. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia, zawierającego następujące dane:

 • oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru;
 • adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy, pod którymi będzie prowadzona działalność, wraz z nazwą gminy i województwa oraz numerem telefonu;
 • oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
 • numer identyfikacji podatkowej NIP;
 • numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS albo informację o wpisie do CEIDG – w przypadku przedsiębiorcy
 • adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada.

Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniający do świadczenia usług, o których mowa w art. 18 ust. 1, zwany dalej "certyfikatem".

Certyfikat powinien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu;
 • adres siedziby podmiotu;
 • numer w rejestrze;
 • datę dokonania wpisu do rejestru;
 • datę dokonania pierwszego wpisu do rejestru w przypadku wydania certyfikatu z powodu zmiany oznaczenia podmiotu lub adresu siedziby podmiotu.

 Marszałek województwa sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia.

 Agencja zatrudnienia oraz podmioty, które prowadzą działalność w zakresie pośrednictwa pracy, nie mogą dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Agencja zatrudnienia oraz podmioty, które prowadzą działalność w zakresie pośrednictwa pracy od osób dla których poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub którym udzielają pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienie nie mogą pobierać kwot innych niż, kwot z tytułu faktycznie poniesionych wydatków związanych ze skierowaniem do pracy za granicą poniesionych na:

 • dojazd i powrót osoby skierowanej,
 • wydanie wizy,
 • badania lekarskie,
 • tłumaczenia dokumentów.

Kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi. Przed skierowaniem osoby do pracy za granicą albo pracy tymczasowej, do podmiotu działającego poza RP, są obowiązane do przekazania jej informacji na piśmie o kosztach, opłatach i innych należnościach związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.

Przed skierowaniem osoby do pracy za granicą, albo pracy tymczasowej, do podmiotu działającego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, są obowiązane do przekazania jej na piśmie informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do osób kierowanych za granicę w celu nabycia umiejętności praktycznych, w formie odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego lub inną pracę zarobkową.

Agencja zatrudnienia ma obowiązek poinformować na piśmie osobę kierowaną do pracy o fakcie, iż udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.

Agencja zatrudnienia jest obowiązana do przestrzegania międzynarodowych umów, porozumień i programów dotyczących zatrudnienia wiążących Rzeczpospolitą Polską oraz obowiązujących w państwie zatrudnienia przepisów o zatrudnieniu oraz przepisów regulujących działalność agencji zatrudnienia.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia jest jawny i publikowany na stronie internetowej: www.kraz.praca.gov.pl

  

Podstawa prawna:

Art. 18-19 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 poz. 1065 z późń. zm.)


 

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Balcerska-Bączał Ewa, Wiaderek Dorota

.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 10:32 | Redagował: Admin PUP 2017-07-17 08:59
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3154
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuuBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_SBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByeBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzt-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0B-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJ-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csah-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgp-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxF-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZ-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Ad-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStd-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gN-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl