Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Pabianicach

ul.Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice

tel. 42 22 54 200
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Pabianice
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuv-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmL-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pv-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3ab-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYf-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694v-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFL-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOv-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnL-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy

Podmioty uprawnione:

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może ubiegać się Podmiot, który łącznie spełnia następujące warunki:

a.)    prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej  przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o refundację, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu jej zawieszenia, a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku

b.)    nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  oraz Fundusz Emerytur Pomostowych

c.)    nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych (tj. należności takich jak: opłaty, podatki, itp., których obowiązek uiszczenia wynika z przepisów prawa),

d.)    nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

e.)    nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) lub ustawy z dnia 28.10.2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012r., poz. 768 ze zm.)

f.)      nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez Wnioskodawcę  na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,

g.)    spełnia warunki, ww. przepisów prawnych,

h.)    złoży wniosek o przyznanie środków kompletny i prawidłowo wypełniony,

i.)      posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku – dotyczy tylko podmiotu będącego producentem rolnym.

Podmiot zainteresowany ubieganiem się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy składa wniosek ze względu na swoją siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

O sposobie rozpatrzenia wniosku Dyrektor Urzędu powiadamia Podmiot w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. W przypadku nieuwzględnienia wniosku podaje się przyczynę odmowy.

Wysokość refundacji:

 Starosta Pabianicki w imieniu, którego działa w granicach uzyskanego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może:

 1. zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia,
 2. zrefundować osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym tj. (Dz. U. z 2013r., poz. 1381) lub

- prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. (Dz. U. z 2012r., poz. 361, ze zm.) lub w ustawie z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014r. poz.851 ze zm.)

zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia,

 Formami zabezpieczenia zwrotu przez Podmiot otrzymanej refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, w przypadku nie wywiązania się z umowy, może być:

a.)     weksel z poręczeniem wekslowym (aval), - kwota określona na deklaracji wekslowej będzie przewyższać o 50 % kwotę otrzymanych środków,

b.)    zastaw na prawach lub rzeczach - wartość praw lub rzeczy będących przedmiotem zastawu będzie przekraczać o 50 % kwotę otrzymanych środków,

c.)     gwarancja bankowa – kwota gwarantowanych przez bank środków będzie przewyższać o 50 % kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowione niniejsze zabezpieczenie wynosić będzie co najmniej 3 lata,

d.)    blokada rachunków bankowych – kwota zablokowanych przez bank środków będzie przewyższać o 50 % kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowione niniejsze zabezpieczenie wynosić będzie co najmniej 3 lata,

e.)     poręczenie osób fizycznych lub prawnych kwota określona w umowie będzie przewyższać o 50 % kwotę otrzymanych środków,

f.)      akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika – wartość sporządzonego aktu będzie przewyższać o 50 % kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowione niniejsze zabezpieczenie wynosić będzie co najmniej 3 lata. Podmiot musi złożyć oświadczenie majątkowe (druk Urzędu)

Umowa o refundację:

 Podstawą przyznania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest umowa zawarta na piśmie pomiędzy Starostą i Podmiotem.

 Zawierając umowę z Urzędem Podmiot zobowiązuje się do:

a.)     zakupienia wyposażenia stanowiska pracy w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego zgodnie ze specyfikacją wydatków, ujętą  we wniosku,

b.)    udokumentowania rozliczenia wydatków wymienionych w zawartej umowie,

c.)     umożliwienia pracownikom Urzędu, przed skierowaniem osoby bezrobotnej, przeprowadzenia wizyty sprawdzającej utworzone stanowisko pracy,

d.)    zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesiące,

e.)     zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów w ramach przyznanej refundacji w terminie;

 1. nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez podmiot deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia  na następny okres rozliczeniowy,
 2. 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz podmiotu – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu;

f.) zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, w przypadku:

 • złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń dołączonych do wniosku,
 • naruszenia innych warunków umowy,

g.) zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków w przypadku:

 • nie zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy,
 • nie utrzymania przez okres 24 miesięcy miejsc pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.

Refundacja dokonywana przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia,    z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami

 Refundacja dokonywana producentowi rolnemu stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia,

Refundacja dokonywana przedszkolu lub szkole stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, w przypadku gdy refundacja jest przyznawana jako wsparcie finansowe z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 07.09.1991r.  o systemie oświaty – nie stanowi pomocy de minimis.

 

KONTAKT - PUP PABIANICE:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie i przyjmowanie wniosków pok. 112 - I piętro, bud. A

42 22 54 278

42 22 54 208

Zawieranie umów pok. 112 - I piętro bud. A

42 22 54 278

42 22 54 208

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
 Wydawanie wniosków pok. 6  42 21 11 916 wew. 13
Zawieranie umów - wyłącznie w PUP w Pabianicach

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 645 ze zm.)

 Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Magdalena Skibińska

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 08:56 | Redagował: Admin PUP 2017-03-07 14:01
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2934
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuuaYtT73tFyt1AR1Xi-mYWE9QbvxbEV7z-RY4pN32CTIC-0fwwCRV4cGnCxF1jW-aHg2SBWlKsXQbWx-c_3Pfqd

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCaYtT73tFyt1AR1Xi-mYWE9QbvxbEV7z-RY4pN32CTIC-0fwwCRV4cGnCxF1jW-aHg2SBWlKsXQbWx-c_3Pfqd

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_SaYtT73tFyt1AR1Xi-mYWE9QbvxbEV7z-RY4pN32CTIC-0fwwCRV4cGnCxF1jW-aHg2SBWlKsXQbWx-c_3Pfqd

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1maYtT73tFyt1AR1Xi-mYWE9QbvxbEV7z-RY4pN32CTIC-0fwwCRV4cGnCxF1jW-aHg2SBWlKsXQbWx-c_3Pfqd

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByeaYtT73tFyt1AR1Xi-mYWE9QbvxbEV7z-RY4pN32CTIC-0fwwCRV4cGnCxF1jW-aHg2SBWlKsXQbWx-c_3Pfqd

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOaYtT73tFyt1AR1Xi-mYWE9QbvxbEV7z-RY4pN32CTIC-0fwwCRV4cGnCxF1jW-aHg2SBWlKsXQbWx-c_3Pfqd

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOaYtT73tFyt1AR1Xi-mYWE9QbvxbEV7z-RY4pN32CTIC-0fwwCRV4cGnCxF1jW-aHg2SBWlKsXQbWx-c_3Pfqd

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSaYtT73tFyt1AR1Xi-mYWE9QbvxbEV7z-RY4pN32CTIC-0fwwCRV4cGnCxF1jW-aHg2SBWlKsXQbWx-c_3Pfqd

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOaYtT73tFyt1AR1Xi-mYWE9QbvxbEV7z-RY4pN32CTIC-0fwwCRV4cGnCxF1jW-aHg2SBWlKsXQbWx-c_3Pfqd

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzv-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0D-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZL-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csaj-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgr-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxH-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMb-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Af-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStf-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gP-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3-IwvRAF5FmorouG8a1T9ZkzIYTpXEr9Nt5tcZd-rdIRR8EBOSZGVp9jS1_Oo2gWdy4Ridf57nkE1oUyo9I_Sp

Projektowanie stron: IntraCOM.pl